Poradnia dla osób uzależnionych

terapia1Po zgłoszeniu się do Centrum pacjent jest diagnozowany. Przechodzi konsultacje u lekarza psychiatry, psychologa i terapeutów. Po etapie wstępnych konsultacji terapeuta prowadzący podejmuje decyzję o planie terapii dla pacjenta oraz terminie rozpoczęcia terapii grupowej.

Leczenie w Centrum Terapii jest finansowane przez NFZ

Pierwszy etap terapii dla pacjentów uzależnionych, to grupa wstępna (2x w tygodniu). Na tym etapie pacjent pracuje nad swoją motywacją do udziału w terapii. Ma również możliwość wstepnego zidentyfikowania się z objawami uzależnienia.

Drugi etap terapii dla pacjentów uzależnionych to zajęcia w grupie intensywnej terapii. Pacjent może zostać zakfalifikowany do w grupy dopołudniowej lub wieczornej. W intensywnej fazie terapii pacjent pracuje w grupie i indywidualnie z terapeutą nad własnym uzależnieniem i utrzymaniem abstynencji oraz problemami osobistymi, zazwyczaj bezpośrednio związanymi z piciem alkoholu, a także nad ćwiczeniem umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Etap intensywnej terapii uzależnienia od alkoholu trwa 6-8 m-cy.

Kolejny etap terapii dla osób uzależnionych, to terapia pogłębiona (spotkania 1x w tygodniu). Do grupy pogłębionej przyjmowane są również osoby, które ukończyły program podstawowy w Ośrodku Stacjonarnym. W trakcie odbywania terapii pacjent ma możliwość uczestnictwa w sesjach rodzinnych. Cały program terapeutyczny trwa do dwóch lat.

Pacjenci kierowani są do terapii z uwzględnieniem ich możliwości czasowych, w związku z wykonywaniem pracy zawodowej.

Oddział dzienny

 Leczenie na Oddziale Dziennym terapii uzależnienia od alkoholu trwa od 6 do 8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku. Pacjenci po ukończeniu programu podstawowego terapii uzależnienia na Oddziale Dziennym mogą kontynuować leczenie w programie pooddziałowym i pogłębionym w Poradni.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Model leczenia tego schorzenia musi być dostosowany do takiego sposobu postrzegania tej choroby.

Leczenie uzależnienia.

Uzależnienia nie sposób wyleczyć przywracając utraconą kontrolę. Można natomiast z osobistym zaangażowaniem osoby uzależnionej pomóc mu tę kontrolę powstrzymać i powrócić do zdrowia. Bo choć alkoholizmu nie sposób wyleczyć, można z niego wyzdrowieć. Niezbędnym warunkiem tego wyzdrowienia jest aktywny udział i zaangażowanie osoby uzależnionej w procesie trzeźwienia. To ta osoba ma chcieć się zmienić, a nie inni ludzie – rodzina, otoczenie, społeczeństwo, czy sędzia. Owszem inni ludzie mogą odegrać rolę motywującą, lecz najważniejsza jest chęć osoby uzależnionej.

Na leczenie choroby alkoholowej składa się wiele etapów. Począwszy od otrucia, przez terapię w ośrodku stacjonarnym lub w poradni odwykowej, grupy AA, leczenie poszpitalne, rozwój duchowy i własny. W żadnym z tych etapów nie ma szans na postęp bez utrzymywania pełnej abstynencji.

Głównym elementem terapii uzależnienia jest wyuczenie nowych, zdrowych modeli zachowań potrzebnych do utrzymywania abstynencji. Pacjenci uzależnieni w wyniku picia mają ogromne nieumiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach z innymi ludźmi. Pacjenci leczący się mają możliwość korzystania z treningów zachowań społecznie użytecznych celem poprawy posiadanych deficytów. Odbywa się to w ramach leczenia na etapie pogłębionym terapii i trwa 2-3 lata.

Terapia osób uzależnionych polega na nauczeniu umiejętności radzenia sobie bez alkoholu, ze stresem, poczuciem odrzucenia, krzywdą, nieśmiałością, nudą czy beznadziejnością. Jednak zasad trzeźwego życia nie wystarczy nauczyć się na pamięć, ich zrozumienie też nie wystarcza. Główny cel to przełożenie ich na konkretne zachowania. Ważne jest to co pacjent będzie robił, czy będzie dalej poszukiwał pomocy, czy będzie stosował się do nowych zmian, nowych zasad, wskazówek i zaleceń.

Do podstawowych celów terapii zaliczamy:

 • Autodiagnozę uzależnienia: rozpoznanie choroby u siebie;
 • Zobaczenie strat wynikających z picia w różnych sferach życia;
 • Nabycie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji do życia w trzeźwości (zyski z niepicia);
 • Nabycie podstawowych umiejętności koniecznych do utrzymywania abstynencji;
 • Rozpoznanie mechanizmów uzależnienia w celu zatrzymania choroby.

Telefony kontaktowe

 • Siedziba ul. Barlickiego 2
  +48 343 67 50 37
 • Filia nr 1 Al. Pokoju 12
  +48 343 60 90 69

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 8:00 - 20:00
 • Wtorek 8:00 - 20:00
 • Środa 8:00 - 20:00
 • Czwartek 8:00 - 20:00
 • Piątek 8:00 - 20:00